Milý rodič,

vzhľadom k tomu, že 25.5.2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je nevyhnutné od Vás vyžiadať opätovný súhlas na spracovanie osobných údajov Vás a Vašich detí.

Chceme Vás ubezpečiť, že od Vás vyžadujeme a spracovávame len údaje nevyhnutné pre účasť Vášho dieťaťa na činnostiach organizovaných klubom HK Havrani.

Logo HK Havrani
HK Havrani

Ako pracovať s portálom

  • Najskôr sa registruje rodič ako zákonný zástupca registrácia
  • Následne po prihlásení si bude môcť vytvoriť evidenčný list pre každé svoje dieťa v klube prihlásenie

Postupne na portál budú pribúdať ďalšie informácie. Ku hráčom budú doplnené okrem základných údajov, ktoré vyplnia zákonní zástupcovia aj klubové informácie. Všetky údaje si budú môcť rodičia kontrolovať po prihlásení na porál a mnohé z nich aj editovať.