Zásady ochrany osobných údajov

Aké osobné údaje o Vás a Vašich deťoch spracúvame

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

 • Meno a priezvisko (zákonného zástupcu, dieťaťa)
 • Dátum narodenia (dieťaťa)
 • Miesto narodenia (dieťaťa)
 • Rodné číslo (dieťaťa)
 • Pohlavie (dieťaťa)
 • Výška (dieťaťa)
 • Váha (dieťaťa)
 • Číslo OP (pri starších deťoch)
 • Číslo pasu (dieťaťa – pri cudzincoch)
 • Fotografia (dieťaťa/ hráča)

KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • bydlisko alebo iná adresa (zákonného zástupcu, dieťaťa)
 • e-mailová adresa (zákonného zástupcu, prípadne dieťaťa)
 • telefonický kontakt (zákonného zástupcu, prípadne dieťaťa)

BANKOVÉ ÚDAJE

 • číslo bankového účtu (zákonného zástupcu)

KLUBOVÉ ÚDAJE

 • kategória podľa Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej len SZĽH), do ktorej je dieťa zaradené
 • číslo KRP
 • platnosť KRP
 • Materský klub
 • Držanie hokejky
 • Post
 • Číslo dresu
 • Číslo hráčskej zmluvy
 • Platnosť zmluvy
 • Hosťovanie
 • ostaršenie

ÚDAJE O ŠKOLE DIEŤAŤA

 • názov školy
 • typ školy
 • trieda ZŠ/SŠ

ZDRAVOTNÉ ZÁZNAMY DIEŤAŤA

 • meno lekára
 • telefón lekára
 • zdravotná poisťovňa
 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa

Prečo spracovávame práve tieto osobné údaje (účely spracovania)

IDENTIFIKAČNÉ A KLUBOVÉ ÚDAJE je nevyhnutné spracovávať pre potreby registrácie, evidencie a vykonávania športovej činnosti hráča v klube HK Havrani, Slovenskom zväze ľadového hokeja a ďalším organizátorom športových podujatí. Tieto údaje poskytuje klub HK Havrani svojim sprostredkovateľom na základe zmluvy. E-mail sa používa len na komunikáciu ohľadom organizácie športovej činnosti hráčov, ako sú dôležité oznamy o tréningoch, turnajoch...

Poskytnutie fotografie dieťaťa/ hráča je dobrovoľné. Ak ju zákonný zástupca poskytne, klub ju použije na svojej webovej stránke v profile hráča, ďalej v časti Výročia hráčov (Kto má narodeniny) a poskytne ju SZĽH do profilu hráča na webových stránkach SZĽH.

Na športových podujatiach vyhotovujeme fotografie, niektoré z nich môžu byť použité na marketingové účely, napr. na webovej stránke klubu HK Havrani, v printových/online médiách, rôznych prezentáciách a podobne. V tomto prípade môžu byť zverejnené osobné údaje Vás alebo Vašich detí v rozsahu fotografia, meno, priezvisko, ročník.

Pre klub HK Havrani je dôležitá spolupráca so školami hráčov. Zaujímame sa o prospech hráčov v škole a ich správanie počas vyučovania. So školami sa snažíme nadviazať spoluprácu aj pri propagovaní športu a hokeja. V rámci škôl organizujeme náborové akcie. Preto je pre nás INFORMÁCIA O ŠKOLÁCH, ktoré hráči navštevujú veľmi dôležitá.

Zdravie hráča je nás prvom mieste. Tréningový proces je náročný a je nevyhnutné, aby bol zdravotný stav hráča pravidelne sledovaný. V zmysle ochrany zdravia hráča klub potrebuje informáciu, či je hráč spôsobilý vykonávať pravidelnú športovú činnosť. Preto potrebujeme poznať niektoré ZDRAVOTNÉ INFORMÁCIE DIEŤAŤA.

BANKOVÉ ÚDAJE potrebuje klub pre správne párovanie platieb, napr. rodičovských poplatkov.

Akú dobu budeme spracovávať osobné údaje

Vyššie uvedené údaje o Vás ako zákonnom zástupcovi a Vašom dieťati/ deťoch (hráčoch) budeme uchovávať po dobu, pokiaľ bude Vaše dieťa (hráč) registrované v klube HK HAVRANI a 2 roky po ukončení registrácie, ak hráč alebo jeho zákonný zástupca nepožiada o okamžitý výmaz údajov. Údaje, ktoré bude potrebné uchovávať na základe osobitnej zákonnej povinnosti dlhšie, budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného osobitného zákona.

Akých máme sprostredkovateľov na spracovanie osobných údajov

Pri uchovávaní a spracúvaní údajov môžu mať osobným údajom Vás a Vašich detí prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia. Sprostredkovatelia sú povinní dodržiavať prísne pravidlá o ochrane osobných údajov.

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV

 • Slovenský zväz ľadového hokeja, Trnavská cesta 27B, 83 104 Bratislava
 • SOLTEC s.r.o., Vajanského 28, 921 01 Piešťany, IČO: 35 916 893, zapísaný v OR OS Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24421/T

Aké máte práva pri spracúvaní osobných údajov

PRÁVO NA ODVOLANIE SÚHLASU

Súhlas so spracúvaním niektorých osobných údajov Vás a Vašich detí je založený na princípe dobrovoľnosti. Ak ste udelili súhlas na spracovanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov s okamžitou účinnosťou. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu klubu alebo elektronicky mailom na manazer@hkhavrani.sk.

PRÁVO NA INFORMÁCIE

Máte právo klub požiadať o výpis všetkých informácií, ktoré evidujeme o Vás a Vašich deťoch a tiež informáciu o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Tieto údaje Vám klub poskytne v elektronickej alebo tlačenej podobe do 30 dní odo dňa Vašej písomnej žiadosti. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu klubu alebo elektronicky mailom na manazer@hkhavrani.sk.

Tiež máte právo si vyžiadať od nás informácie, odkiaľ sme získali osobné údaje o Vás a Vašich deťoch, kto má prístup k týmto osobným údajom ako aj informácie o účele ich spracovania.

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJOV

Máte právo na opravu a aktualizáciu osobných údajov Vás a Vašich detí. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu klubu alebo elektronicky mailom na manazer@hkhavrani.sk. Väčšinu osobných údajov si môžete opraviť/ aktualizovať sami prostredníctvom portálu. Vždy pred začatím novej sezóny budete vyzvaný, aby ste aktualizovali osobné údaje o Vás a Vašich deťoch.

PRÁVO NA VYMAZANIE ÚDAJOV

Máte právo na vymazanie osobných údajov Vás a Vašich detí. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu klubu alebo elektronicky mailom na manazer@hkhavrani.sk. Na základe žiadosti budú údaje, ktoré je možné vymazať, vymazané najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Údaje, ktorých výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom nebudú vymazané.

Výmazom údajov zaniká registrácia hráča v klube HK Havrani.

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V určitých prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Vás a Vašich detí. Ak sa vymazanie alebo obmedzenie spracúvania bude týkať týchto údajov, dostanete od nás notifikáciu.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo požadovať, aby sme osobné údaje Vás a Vašich detí, ktoré spracúvame, odovzdali Vám alebo inej osobe, ktorú určíte, v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači. To platí len vtedy, ak je to technicky realizovateľné.

PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak nie ste spokojný so spôsobom ako spracovávame osobné údaje Vás a Vašich detí, máte právo namietať a žiadať nápravu. Písomnú žiadosť môžete doručiť na korešpondenčnú adresu klubu alebo elektronicky mailom na manazer@hkhavrani.sk.

PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ ÚRADU NA OCHRANU OSONÝCH ÚDAJOV

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.